Pravidla Areálu

V prostorách haly je přísný zákaz kouření a manipulace s ohněm
každý je povinen udržovat v prostorách haly pořádek a chovat se tak, aby svým chováním a jednáním nezpůsobil škody na budově a jejím vybavení.
vstup na cvičiště je dovolen zdravým psům, kteří nejeví známky nemoci a jsou řádně naočkováni
vstup je povolen pouze v čisté obuvi (u vchodových dveří je prostor vyhraněný pro přezutí do čistých a suchých bot)
zákaz používání obuvi která by mohla poškodit cvičební plochu (kopačky, boty s hřeby apod.)
překážky po skončení hodiny vždy uložit zpět do levého rohu směrem od vchodových dveří (ne vrat)
před vchodem do haly musí být psi vyvenčení
pokud se pes vyvenčí je jeho majitel povinen dané místo očistit (exkrementy vzít do sáčku a vyhodit do tomu určené nádoby mimo halu), prolít vodou a zastříkat přípravkem (voda + ocet k neutralizaci pachu) v rozprašující láhvi, která je uložena u vchodových dveří a u tribuny
zákaz uvazování psů k zařízení v hale či překážkám, psi musí být buď pod stálým dohledem majitele nebo v kleci
majitel psa je za tohoto po vstupu do haly plně odpovědný. Volné pobíhání psů vyjma výcviku je zakázáno
psi nemusí být opatřeni náhubkem, pokud nepředstavují riziko zranění pro ostatní psy nebo osoby. Za veškeré škody, úrazy (či úhyn) způsobené psem zodpovídá majitel psa a hradí je na své náklady
případné úrazy a škody na budově a vybavení haly je organizátor akce nebo nájemce povinen oznámit správci areálu nebo správci haly
Za zranění a úrazy (lidi i zvířat),které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností, nebere provozovatel areálu zodpovědnost. Každý zodpovídá za pronajmutý plac 
při vzniklém úrazu je k dispozici lékárnička první pomoci
provozovatel neručí za odložené věci v hale a mimo ní. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků haly a areálu
v hale a celém areálu je každý povinen zdržet se veškerých činností, které by byly v rozporu s právním řádem ČR
tento provozní řád určuje podmínky bezpečného provozu a pořádku v hale a jejím okolí a musí být všemi návštěvníky a uživateli bezpodmínečně dodržován
provozní řád haly platí přiměřeně i pro venkovní prostor před halou a přilehlého parkoviště
v případě pronájmu tréninkové plochy je zrušení nutné 96 hod.(4 dny) předem, jinak bude požadována plná úhrada za pronájem
platbu provádět vždy ihned po rezervaci na účet do poznámky uvést jméno a datum pronájmu
platba na místě jen ve vyjímečných případech
opravy, údržbu, jakékoli informace na telefonu
Při nedodržení pravidel může provozovatel udělit pokutu až ve výši 1000 Kč.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny.
PRO POŘADATELE AKCÍ
smluvní ceny: je možné domluvit individuálně,
Např. zapůjčení stolů, židlí, ubrusy v hodinové ceně.
Ozvučení 500.-Kč akce (při půjčení i vrácení společně zkontrolujeme)

Úklid
Úklid akce nad 50 psů smluvní poplatek (600.-Kč).
Úklid nad 70 psů -případně dva dny -1200 Kč úklid haly
Velké akce přes 100 účastníků kompletní úklid a vysávání celé haly 2100Kč.
Individuální posouzení dle počasí a plemene.

Chovatelské akce – výstavy 50Kč za psa podle katalogu atd.

Vstup do haly, je třeba dodržovat provozní řád haly,
V případě špatného počasí vstup na umělou trávu v suché čisté obuvi
Kenely, klece a kočárky pouze na zóně u vchodu !!! ( na zelenou trávu pouze kenely bez koleček).

Venčení psů
Vpravo je lesní cesta, pokud se pes vyvenčí na jiném místě, poprosíme o úklid

Parkování
Parkoviště za vjezdem do areálu, NE u recepce a kuchyně, dále vpravo vede cesta kolem haly až dozadu k chatkám (lze parkovat po celé cestě, nechat místo na projetí aut). Neparkovat před halou na štěrku a také ne kdekoli na trávníku (za halou a také před chatkami na obou stranách). U každé chatky můžete parkovat na štěrku vedle chatky (mezi nimi).

Občerstvení a posezení
Hned za recepcí je vchod do výčepu (na každou akci připravíme individuální jídelní lístek), veškeré alko i nealko nápoje a další občerstvení. Posezení v klubovně ( v zimě vytápěná ). Při teplém počasí další posezení mezi výčepem a klubovnou (zastřešené a osvětlené ), dále pak posezení na štěrku u haly. Lze domluvit velký gril, který máme k dispozici a pro akce připravíme grilování. V prostorách restaurace a klubovny je přísný ZÁKAZ konzumace vlastních nápojů a jídla.

WC = TOI TOI a WC u vjezdu do areálu vpravo. Úklid TOI a WC po akci zpoplatněn dle stavu (cca 500,-Kč)

Platba bankovním převodem: zašlete fakturační adresu.
Číslo účtu:

Po každé AKCI se POŘADATELÉ spojí s a společně se předá veškeré půjčené vybavení, pronajaté chatky, hala, bull plac a zařízení DAB.

Pravidla rezervace

rezervace haly je možná pouze přes rezervační systém
pro rezervaci je nutné mít vytvořenou registraci
v systému si v menu najdete hala, kliknutím do kalendáře se Vám zobrazí obsazenost haly, kde si budete moci zakliknout Vámi vybrané hodiny k pronájmu
vybraná tréninková plocha bude rezervovaná ihned po potvrzení dle pokynů v systému
ihned po potvrzení rezervace poslat platbu na účet
platba na místě jen ve vyjímečných případech, platba musí být na účtu před začátkem lekce
zrušení rezervace je možné 14 dní dopředu, jinak platba propadá ve prospěch DAB účtu či je nutné ji uhradit při další návštěvě
platba po zrušení rezervace Vám bude vrácena do 30 dnů od zažádání zrušení rezervace na účet, ze kterého platba odešla
pronájem areálu na víkend nebo pro letní výcvikové tábory je možné po domluvě na emailu
nebo rezervace@daberoun.cz
ubytování je možné rezervovat u pana 

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení
Všeobecné podmínky online rezervačního systému (dále jen VPORS) upravují práva a povinnosti mezi Dog Academy Beroun, ul. Lidická, Beroun, dále jen „poskytovatel služeb“, na straně jedné a příjemcem služeb (dále také jako „klient“), jako spotřebitelem, na straně druhé, při rezervování lekcí zajišťovaných poskytovatelem služeb. Poskytovatel služeb tímto prohlašuje, že má všechna nezbytné oprávnění k poskytování služeb (dle platné legislativy České republiky), které jsou uvedeny v nabídce na internetové adrese www.daberoun.cz. Vztahy mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb se řídí platnou legislativou České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. VPORS dále upravují možnosti klienta při a pro rezervování lekcí a upravují jednotlivé části rezervace včetně konkrétních postupů a různých výhod rezervace.
Rezervační systém
Internetový rezervační systém poskytovatele služeb umožňuje klientovi rezervaci a platbu poskytovaných hodin v areálu poskytovatele služeb Dog Academy Beroun. Klient je oprávněn okamžitě rezervovat a zaplatit (internetové bankovnictví) vybranou hodinu či hodiny jednotlivých výcvikových ploch. Internetový rezervační systém dále umožňuje klientovi kompletní přehled o vlastních rezervacích a platbách.
Rezervace hodiny – registrace a přihlášení
Na internetových stránkách www.daberoun.cz/rezervace/ si klient zvolí výcvikovou plochu (lokaci) a volnou hodinu k pronájmu. Po kliknutí na zvolenou hodinu bude klient přesměrován k zadání přihlašovacích údajů (uživatelské jméno a heslo). Klient, který nemá uživatelské jméno a heslo, se musí pro přístup k rezervacím nejdříve zaregistrovat kliknutím na odkaz: „Zaregistrujte se“. Po vyplnění registračního formuláře a kliknutí na „Registrovat“ je klient zaregistrován a přihlášen, a může rezervovat hodiny nebo se případně může z hodiny odhlásit.
Rezervace
Rezervace lekce
Pro rezervaci lekce je nutné, aby klient kliknul na „Rezervace“ a dále zvolil lokaci tréninkové plochy, ve které si chce hodinu rezervovat. Hodinu lze rezervovat pouze jedním účastníkem. Počet příchozích na rezervovanou hodinu není omezen v Hale a Venkovní cvičišti. Kliknutím na „Objednat“ budete přesměrován do „košíku“ Klient je oprávněn a zároveň povinen při každé rezervaci překontrolovat, zda souhlasí jím zadané údaje, objednaná hodina atd.. Pro pokračování je nutné zadat způsob platby a po potvrzení bude sdělena informace o přijetí objednávky. Přijetí objednávky je závazné pro poskytovatele služeb i pro klienta. Při rezervaci je poskytovatel služeb vázán informacemi uvedenými v rezervaci. V případě rezervace více lekcí a placení v hotovosti je nutné, aby nejbližší lekce byla zaplacena. Pokud nebude tato lekce zaplacena, další rezervované lekce budou rezervačním systémem automaticky odmítnuty a smazány.
Rezervace emailem
Rezervace je klient oprávněn provádět i emailem na adresu
. Pro rezervaci je klient povinen poskytnout své jméno, lokaci a hodinu. Tímto způsobem provedené rezervace budou placeny hotově na místě nejpozději v době uskutečnění rezervované hodiny.
Zrušení rezervace
Zrušit rezervaci lekce je klient oprávněn nejpozději 14 (čtrnáct) dní před zahájením této lekce bez jakéhokoli stornopoplatku. V případě, že platba proběhla hotově, bankovním převodem nebo platební kartou (platba on-line) bude příslušná částka vrácena klientovi (na žádost klienta vrátí poskytovatel služeb příslušnou částku bankovním převodem nebo hotově).
Zrušení lekce(í) z technických důvodů
Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo zrušit lekci nebo lekce z technických důvodů. Informaci o zrušení se poskytovatel služeb zavazuje sdělit klientovi nejpozději 2 hodin před konáním zrušené lekce na webové či facebookové stránce DAB.
Reklamace (vrácení peněz)
Poskytovatel služeb je povinen vrátit klientovi peníze za pronajatou lekci v případě technické závady, která nebyla klientovi nepozději 2 hodiny předem nahlášena, či jiné závady neumožňující plně využít pronajatý prostor. Peníze budou vráceny do 30 dnů od chvíle kdy pronajatá hodina započala.
Uzavření smlouvy
Odesláním objednávky je mezi klientem, jako spotřebitelem, a poskytovatelem služby, jako podnikatelem, uzavřena nepojmenovaná smlouva o poskytnutí lekce na základě ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě které se poskytovatel služby zavazuje poskytnout klientem vybranou lekci, a klient se mu zavazuje za poskytnutí této lekce zaplatit dohodnutou cenu. Od takto uzavřené smlouvy nemá klient právo dle § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstoupit v případě, že jsou služby poskytnuty s výslovným souhlasem klienta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
Platby Při platbě převodem na účet, prosím zde číslo účtu
Raiffeisen BANKOchrana osobních údajů
Vyplněním formuláře prostřednictvím těchto webových stránek poskytujete své osobní údaje dle ustanovení §4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Na stránkách DAB si uvědomujeme důvěrnost osobních údajů a respektujeme právo na soukromí.Veškeré osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím internetových stránek www.daberoun.cz, jakožto i ostatní osobní údaje získané registrací na uživatele DAB, ubytováním, pořádáním táborů a dalšíxh společenskch akci, považujeme za vysoce důvěrné a zpracováváme je pouze k vlastním účelům a ke komunikaci s klienty, a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu registrované osoby.

Osoby poskytující své osobní údaje berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoli písemně odvolat (strongbullroman@gmail.com) a portál Dog Academy Beroun údaje zlikviduje. Portál Dog Academy Beroun se zavazuje, že osobní údaje nebudou bez souhlasu dané osoby poskytnuty další osobě či společnosti.

Upozornění spotřebitele o možnostech mimosoudního vyrovnání

V souladu s ust. § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele upozorňujeme, že spotřebitel je oprávněn se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů oprávněn obrátit na příslušný subjekt určený pro mimosoudní řešení sporů.

Rezervační systém provozuje: Dog Academy Beroun v zastoupení,www.daberoun.cz ,

Buďme v kontaktu!

Pro více informací nás kontaktujte


Dog Academy Beroun centrum psích sportů - bull sporty, poslušnost, obrany - mondioring, agility, ubytování, restaurace